Konkurs direktor i pomoćnik direktora

Bosna i Hercegovina

Federacija Bosne u Hercegovina

Hercegovačko-neretvanski kanton

J.U. Osnovna Škola „ Suljo Čilić „ Jablanica

 

        Na osnovu člana 29. Zakona o ustanovama ( „ Službene novine BiH“ br: 6/97), članova 97. i 100. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a ( „ Službene novine HNK-a „ br. 5/00, 4/04 i 5/04,1/14 i 7/16 ), članova 4. 7 i 13. Uputstva o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a            ( „ Službene novine HNK-a „ br: 2/05 ), članova 143.  150. i 133. Statuta J.U Osnovna škola „ Suljo Čilić „ Jablanica, Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a  br: 05-02-30-1649/21. od 13.09.2021. godine, na sjednici Školskog odbora održanoj dana 30.09.2021. godine donesena je Odluka br: 01-40-36-805/21. kojom se raspisuje :

KONKURS

za izbor i imenovanje direktora i pomoćnika direktora škole

Raspisuje se konkurs za izbor i imenovanje :

 1. Direktor na mandat od četiri ( 4 ) godine-1 izvršilac
 2. Pomoćnik direktora na mandat od četiri ( 4 ) godine- 1 izvršilac

 Kandidati za pozicije 1. i 2. trebaju ispunjavati opće i posebne uslove predviđene Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i orazovanju HNK –a, Uputstvom o izboru i imenovanju direktora osnovnih i srednjih škola HNK-a :

 • da imaju visoku ( VSS ) stručnu spremu, višu školsku spremu ( VŠS ) ili I ciklus visokog obrazovanja po bolonjskom procesu,
 • da ispunjava uslove za nastavnika ili pedagoga Škole,
 • da imaju najmanje pet ( 5 ) godina radnog iskustva na odgojno-obrazovnim poslovima u osnovnoj školi,
 • da imaju položen stručni ispit,
 • da imaju opću zdravstvenu sposobnost
 • da se protiv kandidta ne vodi krivični postupak,
 • da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa,
 • da nije u rodbinskoj vezi do drugog stepena sa bilo kojim članom Školskog odbora.

Potrebni dokumenti ( originali ili ovjerene kopije ) za pozicije 1. i 2 :

 • Biografija-vlastoručno potpisana ( obavezno navesti adresu i kontakt telefon)
 • Diplomu o stručnoj školskoj spremi,
 • Uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 • Uvjerenje o radnom iskustvu,
 • Izvod iz matične knjige rođenih – trajni,
 • Uvjerenje o državljanstvu- ( ne starije od 6 mjeseci ),
 • Ovjerenu izjavu da nije angažovan na drugoj poziciji koja može uticati na eventualni sukob interesa i
 • Ovjerenu izjavu da nije ni u kakvoj rodbinskoj vezi do drugog stepena s bilo kojim članom Školskog odbora.

Kandidati koji  budu primljeni na navedene pozicije će dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje od Suda da se protiv kandidata ne vodi krivični postupak (ne starije od tri mjeseca).

NAPOMENA:Prednost pri zapošljavanju pod jednakim uslovima imaju lica po osnovu člana 18.Zakona o dopunskim pravima boraca i članova njihovih porodica u HNK-a.

Konkurs ostaje otvoren petnaest ( 15 ) dana od dana objavljivanja.

Nepotpune i neblagovremene prijave se neće uzimati u razmatranje.

Prijave dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu J.U. Osnovna škola „Suljo Čilić „ ul. Komune Vejle br: 28. 88.420 Jablanica,( za konkursnu komisiju sa naznakom

prijava na konkurs za poziciju pod 1. direktor ili pod 2. pomoćnik direktora.

                                                                                                   

                                                                                                               Predsjednik školskog odbora

                                                                                             dipl.iur. Nermin Kovačević s.r.

24 November 2022

Bosna i Hercegovina ima hiljadugodišnju državnu tradiciju. U pisanim izvorima prvi put se spominje...

03 November 2022

Prema Protokolu o bratimljenju naše škole sa školom Hayriye Kayrakli iz Istanbula, a kako je to...

Kontakt podaci

JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica

Komune Vejle 28.

88420 Jablanica

Bosna i Hercegovina

Tel.: 036 752 240

Email:os.cilic@bih.net.ba

Virtuelno prošetaj našom školom

Klikni na sliku i pomjeraj lijevo ili desno.

Brojač posjeta

Danas51
Jučer236
Sedmica1521
Mjesec1024
Ukupno499996

Visitor Info

 • IP: 3.236.47.240
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

05 February 2023
© JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica - Adis Pirija. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates