KRIZNI PLAN U JU OŠ „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA

u skladu sa Naredbom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4670/20 od 20. 8. 2020. godine, Preporukom Kriznog štaba Federalnog ministarstva zdravstva broj: 01-33-4671/20 od 20. 8. 2020. godine, Preporuke za Škole u kontekstu COVID-19 za školsku 2020/2021. Zavoda za javno zdravstvo FBiH i Preventivnih epidemioloških mjera za škole Zavoda za javno zdravstvo HNK i Kriznog štaba Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK broj: 06-02-33-301/20 od 19. 8. 2020. godine,  te člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK (“Službe novine HNK”, br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16) a u vezi sa članom 77. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK (“Službe novine HNK”, br. 5/00, 4/04, 5/04, 1/14 i 7/16), članom 133. Statuta J.U. O.Š. „ Suljo Čilić „ Jablanica,  i Odluke Nastavničkog vijeća 678-1/20, Školski odbor je na sjednici održanoj dana 01.09.2020. godine usvojio:

 

KRIZNI PLAN PRIPRAVNOSTI I ODGOVORA NA POJAVU

NOVOG KORONAVIRUSA (COVID-19) U

JU OŠ „SULJO ČILIĆ“  JABLANICA

Planom za kriznu situaciju bliže se uređuje način organiziranja odgojno-obrazovnog rada u JU OŠ „Suljo Čilić“  Jablanica (u nastavku teksta Škola) koji će se primjenjivati u školskoj 2020/2021. godini u zavisnosti od trenutne epidemiološke situacije, uz poštivanje trenutnih naredbi i preporuka izdatih od strane nadležnih institucija i organa, a u cilju obezbjeđivanja uslova zaštite zdravlja učenika, roditelja i uposlenika, sprečavanja i suzbijanja COVID-19, kao i ostvarivanja jednakih uslova za obrazovanje svih učenika Škole.

Plan i preporuke za kriznu situaciju namjenjene su učenicima, roditeljima/starateljima i svim uposlenicima Škole.

 

 

 

 

 

 

 

 

SADRŽAJ:

 • OPERATIVNI TIM
 • CILJ PLANA
 • OPĆE MJERE
 • ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U ŠKOLI
 • DUŽNOSTI I OBAVEZE UPOSLENIKA, UČITELJA I RODITELJA/STARATELJA UČENIKA
 • ČIŠĆENJE PROSTORA I PROVJETRAVANJE PROSTORIJA
 • MJERE SAMOIZOLACIJE
 • POSTUPANJE U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA ODREDBI PLANA ZA KRIZNU SITUACIJU IZAZVANU POJAVOM VIRUSA COVID-19 U ŠKOLI.
 • OPERATIVNI TIM
 • Direktor na prijedlog nastavničkog vijeća imenuje školski operativni tim za dalje poduzimanje neophodnih aktivnosti u vezi sa sprečavanjem širenja zaraze u radnim prostorijama Škole te donosi uputstva i instrukcije.
 • Operativni tim za izradu, praćenje i provođenje Kriznog plana čine: predstavnici roditelja, nastavnika, nenastavnog osoblja i lokalne zajednice.
 • Tim je formiran u cilju zaštite zdravlja i prevencije zaraze koronavirusom kako bi kontinuirano pratio epidemiološku situaciju i organizirao rad u Školi shodno odlukama relevantnih tijela, ministarstava i institucija.
 • CILJ PLANA

Cilj plana je organizacija rada Škole u trenutnim epidemiološkim uslovima uz poštivanje svih naredbi i preporuka propisanih i izdatih od strane nadležnih institucija za praćenje epidemiološke situacije (Krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, Zavod za javno zdravstvo FBiH, Zavod za javno zdravstvo HNK, Krizni štab Ministarstva zdravlja, rada i socijalne zaštite HNK i Ministarstvo obrazovanja nauke, kulture i sporta HNK).

 • OPĆE MJERE

U Školi je važno  provoditi i poštovati opće mjere sprečavanja širenja zaraze.

3.1.Fizička distanca

Rad Škole neophodno je organizirati na način da se koliko je moguće osigura fizičko distanciranje (fizički razmak). Neophodno je poticati sve osobe koje borave u Školi na održavanje fizičkog razmaka, kao i pojačanu ličnu higijenu učenika/ca.

3.2. Higijena ruku

Važno je omogućiti i uvesti u rutinu redovno pranje ruku vodom i tečnim sapunom. Ruke se peru prije dolaska u školu, prije jela, nakon korištenja toaleta, nakon dolaska izvana i kada ruke izgledaju prljavo. Pri pranju ruku potrebno je pridržavati se uputstva za pravilno pranje ruku. Nakon pranja ruku sapunom i vodom, ruke treba osušiti papirnom maramicom za jednokratnu upotrebu koja se nakon korištenja baca u kantu za otpatke.

3.3. Dezinfekcija ruku

Prednost se daje pranju ruku tekućom vodom i sapunom. Dezinficijense ne koriste učenici koji imaju promjene na koži ruku ili ako dezinficijens kod njih izaziva nelagodu. Također, upotrebu dezinficijensa kod učenika svakako treba nastojati ograničiti na dezinfekciju kod ulaska u školu te se nikako ne treba primijeniti više od dva do tri puta dnevno za učenike od I do V razreda. Za učenike od VI do IX razreda škola će obezbijediti  dezinficijens za svaku učionicu koja nema tekuću vodu. Sredstvo za dezinfekciju treba u količini od 1 do 2 ml nanijeti na suhe i čiste dlanove (obično jedan potisak ili prema uputama proizvođača). Dlanove i područje između prstiju treba protrljati dok se ne osuše, a sredstvo nije potrebno isprati.

 • ORGANIZACIJA ODGOJNO-OBRAZOVNOG RADA U ŠKOLI

Poštujući preporuke ZZJZ HNK i odredbe nadležnog Ministarstva, Škola organizira i realizira odgojno-obrazovni rad sa svojim prostornim i tehničkim mogućnostima, pregledom raspoloživih resursa, modelima ostvarivanja nastave i rasporedom časova po danima i razredima.

4.1. Nastava u Školi

U skladu sa preporukama nadležnog Ministarstva, a na osnovu Kriznog plana, čas traje 30 minuta.

Nastava u Školi organizira se u školskom prostoru na način koji osigurava bezbjednost i prevenciju u očuvanju zdravlja učenika i uposlenika u skladu sa naredbama i preporukama nadležnih organa i institucija.

Nastava u Školi će biti organizirana tako da svako odjeljenje (grupa) boravi uvijek u istoj učionici određenoj za boravak učenika tog odjeljenja.

Prema preporuci ZZJZ HNK u učionici istovremeno neće boraviti više od 15 učenika.

4.2.Nastava na daljinu

Nastava na daljinu je poseban oblik odgojno-obrazovnog rada kojim učenici stiču osnovni odgoj i obrazovanje na način koji obezbjeđuje ostvarivanje propisanih ciljeva, ishoda i standarda postignuća tako da se dio planiranih nastavnih sadržaja/ishoda učenja ostvaruje putem savremenih informaciono-komunikacionih tehnologija za učenje (e-skola), i to prije svega u situacijama u kojima učenik nije u mogućnosti da pohađa redovnu nastavu u prostoru škole. Nastava na daljinu će se primjenjivati kada određeni broj učenika škole iz zdravstveno-sigurnosnih razloga nije u prilici prisustvovati redovnoj nastavi u školi.

4.3. Modeli realizacije odgojno-obrazovnog rada škole

4.3.1.Razredna nastava

 • za učenike razredne nastave, od I do V razreda, nastava se organizira svakodnevno u školi kroz neposredan odgojno-obrazovni rad;
 • ukoliko je broj učenika odjeljenja veći od 15, odjeljenje se dijeli u dvije grupe;
 • ukoliko je broj učenika u odjeljenju manji od 15, odjeljenje se ne dijeli u grupe, već se nastava realizira istovremeno za sve učenike, u jednom terminu;
 • za učenike razredne nastave nastava se organizira u dvije smjene; učenici jednog odjeljenja su podijeljeni u dvije grupe;
 • svim odjeljenjima je rasporedom određena učionica za boravak učenika
 • maksimalno vrijeme boravka za učenike razredne nastave u školi je dva sata uključujući odmore;
 • između smjena je predviđena pauza za čišćenje prostora i prozračivanje prostorija;
 • svi nastavni časovi odgojno-obrazovnog rada realiziraju se u školskoj zgradi i/ili na otvorenom prostoru (školskom dvorištu ili igralištu), po utvrđenom rasporedu;
 • nastavnici postavljaju nastavne materijale na platformu e-skola i za učenike koji nastavu prate online kao i nastavne materijale koji su obrađeni na školskom času u školi.

Realizacija nastave i smjena realizovat će se prema sljedećoj tabeli:

I smjena

Ulazak u školu

Trajanje nastave

Izlazak iz škole

PRVA GRUPA

I-V

7,30 – 8,00

8,00 -10,00

10,00

DRUGA GRUPA

I-V

10,45 – 11,00

11,00 -13,00

13,00

II smjena

Ulazak u školu

Trajanje nastave

Izlazak iz škole

PRVA GRUPA

I-V

11,30 – 12,00

12,00 -14,00

14,00

DRUGA GRUPA

I-V

14,40 – 15,00

15,00 -17,00

17,00

Učenici prilikom ulaska u školsku zgradu u Jablanici koriste tri različita ulaza, i to:

 • učenici od I do V razreda ulaze na glavni ulaz;
 • učenici VI i VII razreda ulaze na ulaz kroz sportsku dvoranu;
 • učenici VIII i IX razreda ulaze na poseban ulaz koji se nalazi sa zadnje strane škole i čiji prilaz će biti jasno označen;

Istom putanjom učenici napuštaju školsku zgradu nakon završetka nastavnog procesa.

 • u školskom dvorištu, i na prilazima školi jasno definisati i označiti pravac kretanja učenika po odjeljenjima prilikom ulaska i izlaska u školsku zgradu;
 • ulazak u školu se izvodi prema tačno utvrđenom rasporedu,
 • smjene u školi se izvode po tačno utvrđenom rasporedu,
 • na prilazima školskom ulazu označiti mjesta za formiranje distance kako bi se moglo pristupiti mjerenju temperature i dezinfekciji obuće.

U Područnim školama Ostrožac, Doljani, Ravna, Krstac, Glogošnica i Slatina učenici koriste jedan jasno definisan ulaz uz poštivanje navedenih mjera.

4.3.2. Predmetna nastava

 • predmetna nastava obuhvata učenike od VI do IX razreda;
 • odjeljenje koje broji više od 15 učenika dijeli se u dvije grupe koje prate redovnu nastavu naizmjenično po sedmicama, neposredno u školskoj zgradi i na daljinu putem platforme e-skola;
 • svim odjeljenjima je rasporedom određena učionica za boravak učenika i učenici ne mogu koristiti druge učionice za boravak;
 • Maksimalno vrijeme boravka za učenike predmetne nastave je tri sata, uključujući odmore.
 • učenici jedne grupe imaju do 5 časova dnevno;
 • učenici odmore provode isključivo u učionici, a užinu donose sa sobom i ne dijele je s drugim učenicima;
 • nastava iz nastavnih predmeta: Informatika, Likovna kultura, Muzička kultura, Tjelesni i zdravstveni odgoj i Tehnička kultura odvija se kao kombinacija nastave na daljinu (putem platforme e-skola), i nastave u učionici uz obavezu nastavnika da najmanje jednom, a po potrebi i više puta mjesečno, realizuje čas sa učenicima u učionici,u svrhu postizanja definisanih ciljeva odgojno-obrazovnog rada, poštujući maksimalni dnevni preporučeni broj školskih časova.
 • svi nastavni časovi odgojno-obrazovnog rada realiziraju se u školskoj zgradi i/ili na otvorenom prostoru (školskom dvorištu ili igralištu), po utvrđenom rasporedu;
 • ulazak u školu se izvodi prema tačno utvrđenom rasporedu,
 • smjene u školi se izvode po tačno utvrđenom rasporedu,
 • na prilazima školskom ulazu označiti mjesta za formiranje distance kako bi se moglo pristupiti mjerenju temperature i dezinfekciji obuće.

Realizacija nastave i smjena realizovat će se prema sljedećoj tabeli:

I smjena

Ulazak u školu

Trajanje nastave

Izlazak iz škole

VI-IX

7,30 – 8,00

8,00 -11,00

11,00

II smjena

Ulazak u školu

Trajanje nastave

Izlazak iz škole

VI-IX

11,30 – 12,00

12,00 -15,00

15,00

Učenici prilikom ulaska u školsku zgradu koriste tri različita ulaza, i to:

 • učenici od I do V razreda ulaze na glavni ulaz;
 • učenici VI i VII razreda ulaze na ulaz kroz sportsku dvoranu;
 • učenici VIII i IX razreda ulaze na poseban ulaz koji se nalazi sa zadnje strane škole i čiji prilaz će biti jasno označen;

Istom putanjom učenici napuštaju školsku zgradu nakon završetka nastavnog procesa.u školskom dvorištu, i na prilazima školi jasno definisati i označiti pravac kretanja učenika po odjeljenjima prilikom ulaska i izlaska u školsku zgradu;

 

Organizacija i provođenje ostalih aktivnosti u školi

Za vrijeme organizacije nastavnog procesa, prolongiraju se sve aktivnosti koje se odnose na:

 • Vannastavne aktivnosti, dopunsku i dodatnu nastavu, seminare, takmičenja učenika, savjetodavno-instruktivni rad
 • sa nastavnicima i stručnim saradnicima, posjete, izleti, ekskurzije, sastanci Vijeća učenika i Vijeća roditelja.
 • DUŽNOSTI I OBAVEZE UPOSLENIKA, UČITELJA I RODITELJA/STARATELJA UČENIKA

5.1. Dužnosti i obaveze uposlenika

Svi uposlenici obavezni su mjeriti tjelesnu temperaturu svaki dan prije dolaska na posao. U slučaju povećane tjelesne temperature ne dolaze na posao, već se javljaju telefonom direktoru i nadležnom ljekaru porodične medicine.

Kod dolaska na posao svim se uposlenicima svakodnevno vrši mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom, kao i utvrđivanje imaju li respiratornih simptoma ili znakova drugih zaraznih bolesti. Osobama s povišenom temperaturom izmjerenom beskontaktnim toplomjerom (37°C i veća, zavisno od specifikacije beskontaktnog toplomjera) i respiratornim simptomima i drugim simptomima zarazne bolesti nije dozvoljeno raditi, brinuti se o djeci niti dolaziti u prostor Škole.

Uposlenici s povišenom tjelesnom temperaturom i/ili respiratornim simptomima odmah napuštaju radna mjesta. Direktor treba imati unaprijed organiziranu zamjenu za takav slučaj.

Uposlenici imaju obavezu i da se van radnog vremena ponašaju po protokolu i preporukama nadležnih institucija kako ne bi svojim postupcima ugrozili nastavni proces i sve sudionike u nastavnom procesu.

5.2. Dužnosti i obaveze nastavnika

Dolazak nastavnika u školu je predviđen 30 minuta prije početka nastave kako bi se ispoštovale sve protokolom predviđene mjere.

Nastavnici koriste glavni ulaz u zgradu škole prilikom dolaska na nastavu, ali i prilikom napuštanja zgrade.

Nastavnici su, u cilju zaštite i očuvanja zdravlja, dužni postovati sljedeće mjere:

 • obavezno nošenje zaštitne maske/vizira u školskoj zgradi (nastavnici su obavezni za vrijeme boravka u školskoj zgradi nositi zaštitnu masku, izuzev nastavnog procesa kada je obavezno nošenje vizira);
 • održavanje međusobne fizičke distance od najmanje 1,5 metar u odnosu na učenike i zaposlenike;
 • prilikom ulaska nastavnika u školsku zgradu vršiti će se mjerenje tjelesne temperature beskontaktnim toplomjerom, kao i dezinfekcija ruku;
 • nastavnici se unutar škole kreću na način da poštuju fizičku distancu i zadržavaju se što kraće u zajedničkim prostorijama škole (zbornica, hodnici...);
 • nastavnici odjeljenjske knjige popunjavaju isključivo u zbornici;
 • dežurni nastavnici svakodnevno prate poštivanje i sprovođenje epidemioloških mjera i preporuka, izvještavaju i vode evidenciju;
 • nastavnici su obavezni materijale, koje su obrađivali na času, postavljati na online platformu.

Nastavnik planira, priprema i ostvaruje časove nastave kroz reduciran nastavni sadržaj. Nastavnik, u zavisnosti od odjeljenja u kojem održava nastavu, kreira količinu nastavnog sadržaja koji učenik treba usvojiti, prateći ishode učenja.

Nastavnik nastoji da koristi aktivne metode i pristupe u planiranju i ostvarivanju nastave.

Nastavnik ima autonomiju da u okviru dnevnog rasporeda časova predviđenog za neposredan rad sa jednom grupom, samostalno (nastavnik razredne nastave) ili u saradnji sa drugim nastavnicima (nastavnik predmetne nastave) izvrši preraspodjelu vremenske dinamike u skladu sa potrebama primjene integrativnog tematskog pristupa u nastavi, odnosno realizacije tematskog dana.

Nastavnik prati i vrednuje razvoj, napredovanje i angažovanje učenika u toku neposrednog odgojno-obrazovnog rada i u toku ostvarivanja nastave na daljinu i ocjenjuje učenike u toku neposrednog odgojno-obrazovnog rada u skladu sa propisima kojima se uređuje ocjenjivanje učenika u osnovnom odgoju i obrazovanju.

U toku ostvarivanja nastave na daljinu nastavnik posebno vodi računa o opterećenosti učenika,  pažljivo odmjeravajući obim i složenost programskih sadržaja i zahtjeva, poštujući vremensku dinamiku predviđenu rasporedom časova.

Ličnim primjerom nastavnik doprinosi poštivanju preporučenih mjera od strane nadležnih organa i institucija u cilju zaštite i bezbjednosti zdravlja.

Nastavnik se brine da učenici poštuju i primjenjuju mjere zaštite i bezbjednosti zdravlja preporučene od nadležnih organa i institucija.

Nastavnik/razrednik sarađuje sa roditeljima i pruža im potrebnu podršku. Blagovremeno upoznaje učenike njihove roditelje sa načinom realizacije odgojno-obrazovnog rada.

Nastavnici koji ne obavljaju dužnost dežurnog nastavnika, treba da budu u učionici minimalno 10 minuta prije ulaska učenika, kako bi iste dočekali, pregledali učionice i pomogli kod smještaja učenika u klupe.

Nastavnici koji nastavu izvode kao nastavu na daljinu, formiraju timove dežurnih nastavnika i interventni tim na taj način da se u svakom trenutku članovi ovog tima nalaze u prostoru školske zgrade kako bi bili dostupni za eventualnu intervenciju predviđenu kriznim planom.

Dežurni nastavnici i interventni tim dužni su da organizuju ulazak i izlazak iz škole, da vrše mjerenje temperature učenika i osoblja škole.

Dežurnim nastavnicima u obavljanju njihovih dužnosti mogu se po potrebi pridružiti i ostali uposlenici naše škole(higijeničari, domari, pedagoška služba)

Nastavnici koji izvode nastavu u učionici dežuraju u skladu sa rasporedom dežure.

Razredne starješine su obavezne da upoznaju učenike sa protokolom o ponašanju i da učenicima i roditeljima dostave telefonski broj za kontakt.

Dežurni nastavnici dolaze najmanje 30 minuta prije početka nastave kako bi pregledali prostorije i organizovali dolazak učenika u školu,

Dežurni nastavnici vrše mjerenje temperature beskontaktnim toplomjerima osoblju škole  i učenicima na jasno definisanom i određenom mjestu na ulazima u školsku zgradu.

Ukoliko se u toku nastave dogodi da neko od učesnika obrazovnog procesa dobije ili primjeti simptome covid-a obaviještava se dežurni nastavnik koji dalje postupa po protokolu.

5.2. Dužnosti i obaveze učenika

Ulazak učenika u školsku zgradu predviđen je u trajanju  od 30 minuta prije samog početka nastave kako bi se mogle ispoštovati sve mjere protokola.

Učenici koriste ulaz/izlaz određen za ulazak/izlazak u/iz škole za odjeljenja koja pohađaju.

Učenici su prilikom ulaska/izlaska, u cilju zaštite i očuvanja zdravlja,  dužni poštovati sljedeće mjere:

        -  obavezno nošenje zaštitne maske do/iz učionice;

        -  obavezno održavanje međusobne fizičke distance  najmanje 1,5 metara;

        -  prilikom ulaska učenika/ca u školsku zgradu vrišti će se mjerenje tjelesne temperature       beskontaktnim termometrom te dezinfekcija ruku;

        -  učenici se unutar škole kreću poštujući fizičku distancu od najmanje 1,5 metara;

        -  preporučena minimalna fizička distanca od 1,5 metara je obavezna i u samoj učionici između učenika i nastavnika;

        -  učenici jednog odjeljenja pohađaju nastavu samo u jednoj učionici (razredna, a ne kabinetska nastava);

        -  u jednoj klupi sjedi jedan učenik i svaki dan za vrijeme boravka na nastavi sjedi na istom mjestu;

       -   kašljati i kihati u maramicu ili u podlakticu;

      -    upotrijebljene maramice se odlažu u kantu za otpad, nakon čega se peru ruke ili vrši dezinfekcija ruku;

     -     izbjegavati dodirivanje lica;

     -     nošenje zaštitne maske je predviđeno i prilikom odlaska učenika u toalet za vrijeme trajanja nastave;

    -      učenici jednog odjeljenja  u pravilu koriste WC predviđen za svoje odjeljenje.

   -        obavezno je pranje ruku nakon korištenja toaleta;

   -        ruke se peru tečnim sapunom i vodom (najmanje 20 sekundi) te suše papirnom maramicom ili ubrusom;

   -        korištene papirne maramice i ubrusi se odlažu u kantu za otpatke;

   -        učenici za vrijeme nastave koriste isključivo svoje udžbenike, školski pribor i lične stvari ne dijele međusobno;

   -        ukoliko učenik tokom nastave osjeti zdravstvene poteškoće obavještava prisutnog nastavnika koji će dalje postupiti po utvrđenom protokolu;

   -        ukoliko se učeniku povisi tjelesna tempratura i/ili se pojavi neki od respiratornih simptoma tokom trajanja nastave učenik napušta učionicu i do dolaska roditelja/staratelja boravi u školskoj prostoriji predviđenoj za boravak učenika u navedenoj situaciji;

   -        u prethodno navedenom slučaju uposlenici Škole obavještavaju roditelja/staratelja o zdravstvenom stanju i dogovaraju preuzimanje učenika;

   -        u slučaju pojave COVID-19 pozitivnog slučaja u nekom od odjeljenja, svi učenici tog odjeljenja (grupe) dalje postupaju po  preporukama zdravstvene institucije,

 -          učenici školsku zgradu napuštaju unaprijed dogovorenom putanjom i rasporedom za izlazak.

5.3. Dužnosti i obaveze roditelja/staratelja

- roditelji/staratelji ne dolaze u pratnji učenika ako imaju simptome zarazne bolesti (npr. povišena tjelesna temperatura, kašalj, poteškoće u disanju, poremećaj osjeta mirisa i okusa, grlobolja, proljev, povraćanje), ako im je izrečena mjera samoizolacije ili ako imaju saznanja da su zaraženi s COVID-19;

- roditelj/staratelj ne upućuje dijete u Školu u slučaju da je djetetu izrečena mjera samoizolacije ili imaju saznanje da je zaraženo s COVID-19, o čemu obavještava Školu;

- ulazak roditelja/staratelja u školsku zgradu nije predviđen;

- roditelji svakodnevno prije polaska u školu mjere tjelesnu temperaturu djeteta

- prilikom dovođenja ili odvođenja učenika nižih razreda roditelji/staratelji ne treba da se zadržavaju u školskom dvorištu. Oni dovode ili odvode učenike nižih razreda do ulaza u Školu uz obavezno održavanje fizičke distance od najmanje 1,5 metara od u odnosu na druge roditelje/staratelje ili učenike i ne ulaze u školu;

- ukoliko dijete ima povišenu tjelesnu temperaturu i/ili neki od simptoma respiratorne ili crijevne infekcije ili roditelj/staratelj posumnja na početak bolesti (malaksalost, kašalj, gubitak čula mirisa i okusa ...) ne dolazi u školu, već roditelj konsultuje nadležnog ljekara;

- roditelj/staratelj u slučaju bolesti djeteta, a za vrijeme trajanja nastave, dolazi po dijete u školu ili u slučaju nemogućnosti ili spriječenosti dolaska po dijete obavještava nastavnika/razrednika o načinu preuzimanja djeteta. Roditelj/staratelj ili treća osoba koja preuzima dijete čeka dijete ispred škole u dogovoreno vrijeme

- saradnja roditelja/staratelja i razrednika obavlja se online;

- za djecu koja imaju neko hronično oboljenje neophodno je prije početka školske godine donijeti mišljenje nadležnog ljekara o procjeni zdravstvenog stanja djeteta i mogućnosti pohađanja nastave, kao i potpisati za to predviđenu izjavu. U slučaju da nadležni ljekar ne preporučuje pohađanje nastave u Školi za dijete je neophodno obezbijediti online nastavu;

- djeca koja u zajedničkom domaćinstvu imaju osobe sa hroničnim oboljenjima, stare i iznemogle osobe i druge osobe iz rizičnih skupina nisu obavezna pohađati redovnu nastavu u Školi, te će se i za njih obezbijediti online nastava uz izjavu o navedenom;

Shodno epidemiološkim mjerama za sve učenike važit će organizacija kombinirane online nastave i nastave u školi.

 • ČIŠĆENJE PROSTORA I PROVJETRAVANJE PROSTORIJA

 

6.1. Spremačice i čišćenje

Spremačica iz jutarnje smjene prva ulazi u Školu. Zadnja osoba koja izlazi iz ustanove je spremačica iz poslijepodnevne smjene koja dezinficira sve korištene površine.

6.2.Provjetravanje prostorija

Prostorije u ustanovi obavezno je provjetravati više puta dnevno, svakako prije dolaska i nakon odlaska učenika, i to u trajanju od najmanje pola sata te za vrijeme odmora ili na način, ako to vremenske prilike dopuštaju, da se ostavi otvoren prozor. Kad je lijepo vrijeme, preporučuje se ostaviti otvorene prozore tokom odgojno-obrazovnoga rada. Ako prozori ne mogu biti stalno otvoreni, prostoriju je potrebno redovno provjetravati tokom odmora i bar jednom na 5 minuta tokom nastavnog časa. Ako postoje prozori na kip na vrhu prozora, isti stalno trebaju biti otvoreni.

6.3.Čišćenje prostora

Dodirne površine kao što su kvake, ručke na prozorima, radne površine, tastature, česme u toaletima, tipke vodokotlića, daljinski upravljači, prekidači za struju, zvono, te druge dodirne površine koje koristi veći broj osoba neophodno je dezinficirati prebrisavanjem više puta (na početku i na kraju svake smjene te najmanje jednom tokom smjene).

Čišćenje se provodi u vrijeme kada su djeca u dvorištu ili nakon njihovog odlaska. Neophodno je pojačano čišćenje WC-a, umivaonika, kvaka u WC-ima, prekidača za svjetlo, tipki na vodokotlićima, površina koje se često dodiruju, i to nakon svakog odmora.

 • IZOLACIJE ZA UPOSLENIKE I UČENIKE

U cilju prevencije i suzbijanja zaraze koronavirusom (COVID-19) potrebno je, između ostalog, pridržavati se i sljedećih mjera:

 • centralna škola u Jablanici, kao i sve područne škole imaju sobe za izolaciju
 • uposlenici Škole obavezni su da vode računa o osobama sa kojima su u zadnjih 48 sati bili na manjoj fizičkoj udaljenosti od 1,5 m i vremenski duže od 15 minuta (bliski kontakt);
 • uposlenici Škole su obavezni ostati kod kuće u slučaju pojave simptoma bolesti uzrokovane zarazom (povišena temperatura, iznad 37 C) te o tome obavijestiti nadležnu zdravstvenu ustanovu i Školu. Dužnost svih uposlenih je postupiti na isti način i ako su bili u kontaktu sa osobom oboljelom od koronavirusa ili su se vratili iz područja u kojima je registrovana pojava koronavirusa;
 • uposlenik koji u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma odmah napušta nastavni proces i školu, a direktor prijavljuje slučaj nadležnim. U slučaju određivanja izolacije od strane ljekara, uposlenik sa blažim simptomima obavlja nastavu na daljinu. Ako je riječ o težim slučajevima nastavnik ide na bolovanje, a za odvijanje nastave obezbjedit će se adekvatna zamjena;
 • roditelj/staratelj bi svakodnevno, prije polaska djeteta u školu, trebao izmjeriti tjelesnu temperaturu djeteta, ukoliko je temperatura povišena dijete treba ostati kući, a roditelj/staratelj treba obavijestiti Školu i ljekara porodične medicine;
 • ukoliko učenik prilikom dolaska u školu ima povišenu tjelesnu temperaturu izdvaja se iz grupe i pravovremeno se obavještava roditelj/staratelj;
 • ukoliko učenik tokom nastave osjeti zdravstvene poteškoće obavještava predmetnog nastavnika, a predmetni nastavnik obavještava dežurnog nastavnika zaduženog za nadzor izolacijske sobe, koji potom obavještava roditelja/staratelja učenika, kao i direktora škole.
 • učenika koji u toku nastave osjeti neki od simptoma nastavnik šalje u sobu za izolaciju i obavještava roditelje koji su dužni preuzeti učenika. Do dolaska roditelja ili druge ovlaštene osobe učenik boravi u sobi za izolaciju pod nadzorom odrasle osobe do dolaska roditelja. Prilikom boravka u sobi poštuju se epidemiološke mjere udaljenosti i zaštitnih maski. Po napuštanju izolacijske sobe, osoblje zaduženo za higijenu dezinficira sobu;
 • Razredne starješine će dostaviti brojeve telefona svih roditelja u njihovom odjeljenju. Spisak brojeva telefona će stajati na za to predviđenom mjestu, na uvid dežurnom nastavniku
 • ukoliko nastavnik u toku radnog vremena osjeti neke od simptoma bolesti ili zaraze obavještava menadžment Škole, a potom ljekara porodične medicine. Škola će za vrijeme odsustva nastavnika iznaći odgovarajuće rješenje za zamjenu.
 • VOĐENJE EVIDENCIJE, PRIKUPLJANJE PODATAKA O TRENUTNOJ EPIDEMIOLOŠKOJ SITUACIJI

Tim za praćenje i prikupljanje podatka imenovan od strane direktora svakodnevno prikuplja podatke o broju infekcija i sumnjivim slučajevima kako bi se osigurala prevencija i kontrola infekcije prema Planu Škole.

Škola vodi evidenciju u slučaju povišene tjelesne temperature i eventualnom postojanju respiratornih simptoma.

Škola će u saradnji sa Domom zdravlja Jablanica uspostaviti kontakt telefon za prijavu slučajeva sa simptomima Covid-19.

9. POSTUPANJE U SLUČAJU NEPOŠTIVANJA ODREDBI PLANA ZA KRIZNU SITUACIJU IZAZVANU POJAVOM VIRUSA COVID-19 U ŠKOLI

Plan za kriznu situaciju  JU OŠ „Suljo Čilić“ Jablanica predstavljen je,  razmatran i na isti data saglasnost na sjednici NV.

Dostupan je svim uposlenicima Škole putem web stranice škole i oglasne table.

O preventivnim mjerama, dužnostima i obavezama iz  Kriznog plana bit će upoznati svi učenici i roditelji/staratelji prije početka nastave putem web stranice škole ili drugih komunikacijskih kanala koji se koriste na relaciji razrednik-učenik-roditelj, kako bi se istih mogli pridržavati od prvog dolaska u školu.

Mjere predstavljene u Kriznom planu Škole u skladu su sa trenutnom epidemiološkom situacijom te su svi akteri školskog života dužni poštivati i pridržavati se istih. Izmjena donesenih mjera moguća je u skladu sa okolnostima i potrebama postupanja, a prema preporukama i odlukama nadležnih organa.

Za implementaciju  i pridržavanje predviđenih aktivnosti odgovorni su svi uposlenici škole, učenici i roditelji/staratelji, a nepridržavanje istih predstavlja kršenje Zakona o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.NovineFBiH“, br. 29/05).

U slučaju nepridržavanja predviđenih mjera dužni su:

Učenici

Nepoštivanje predviđenih mjera, dužni su prijaviti predmetnom nastavniku, razredniku ili stručnom saradniku, u zavisnosti od toga s kim će imati prvi kontakt nakon uočenog nepoštivanja propisanih mjera.

Prema učenicima koji na bilo koji način narušavaju donesene upute i mjere(ne pridržavaju se odluka, simuliraju simptome gripe) i na taj način ugrožavaju svoju sigurnost i sigurnost ostalih učesnika nastavnog procesa, bit će primjenjen protokol kao u slučaju pojave simptoma, tj. isti se u pratnji dežurnog nastavnika odvode u sobu za izolaciju i obavještava se roditelj učenika i poduzimaju se definisani koraci.

Uposlenici škole

Uposlenici škole, nepoštivanje predviđenih mjera, dužni su prijaviti dežurnom nastavniku

Roditelji

Prema preventivnim epidemiološkim mjerama od strane Zavoda za javno zdravstvo HNK roditelji ne ulaze u školsku zgradu niti se zadržavaju u školskom dvorištu prilikom dovođenja i odvođenja učenika. Poštujući tu mjeru, roditelji su dužni, ukoliko imaju određena saznanja o kršenju usvojenih preventivnih mjera u školi, putem telefona ili školskog maila o tome obavijestiti Upravu škole.

                                                                         U Jablanici; 01.09.2020. godine

                                                                  Broj: 01-40-51-_______/20

                                                                      Predsjednik Školskog odbora

                                                                      _________________________

                                                                    dipl.iur. Nermin Kovačević

                                                  

Vijesti

Sretan početak drugog polugodišta
20 Jan 2021 20:55 - Super UserSretan početak drugog polugodišta

Poštovani roditelji, Na početku smo drugog polugodišta u kojem nastavljamo realizaciju nastavn [ ... ]

Pročitaj više...
Direktor nagradio prvake
23 Dec 2020 20:02 - Super UserDirektor nagradio prvake

Za osvojeno prvo mjesto na državnom takmičenju iz robotike direktor Edin Idrizović nagradio je  [ ... ]

Pročitaj više...
Ponovo prvaci
18 Dec 2020 15:13 - Super UserPonovo prvaci

Na državnom takmičenju iz robotike održanom dana18.12.2020.g. naši učenici ponovo su osvojili [ ... ]

Pročitaj više...
Ostale vijesti

Kontakt podaci

JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica

Komune Vejle 28.

88420 Jablanica

Bosna i Hercegovina

Tel.: 036 752 240

Email:os.cilic@bih.net.ba

Virtuelno prošetaj našom školom

Klikni na sliku i pomjeraj lijevo ili desno.

Brojač posjeta

Danas32
Jučer643
Sedmica2462
Mjesec17848
Ukupno184300

Visitor Info

 • IP: 3.237.205.144
 • Operating System: Unknown

Who Is Online

1
Online

21 January 2021
© JU OŠ "Suljo Čilić" Jablanica - Adis Pirija. All Rights Reserved.
Free Joomla! templates by Engine Templates