Bosnian Danish English French German Italian Turkish

BOSNA I HERCEGOVINA

Federacija Bosne i Hercegovine

Hercegovačko-neretvanski kanton

J.U. OSNOVNA ŠKOLA „SULJO ČILIĆ“ JABLANICA

      Na osnovu člana 96. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a („Službene novine HNK-a“ br:5/00,4/04,5/04, 1/14 i 7/16.), člana 8. Kolektivnog ugovora za oblast osnovnog odgoja i obrazovanja HNK-a , Saglasnosti Ministarstva obrazovanja, nauke, kulture i sporta HNK-a broj: 05-02-36-2148/18. od 10.12.2018.  godine, Odluke Školskog odbora br: 01-40-36-1222/18. od 14.12.2018 godine. Školski odbor J.U. Osnovna škola „Suljo Čilić“ Jablanica raspisuje:                                                                               

                                                                                              KONKURS                                                                                                 

za upražnjena radna mjesta

 

Raspisuje se konkurs za popunu sljedećih radnih mjesta i to :

 • na neodređeno vrijeme :
 1. nastavnik bosanskog jezika i književnosti ..................... 1 izvršilac ( 18 časova sedmično );
 2. nastavnik razredne nastave.......................................... 1 izvršilac;
 3. higijeničar .O Ravna..................................................... 1 izvršilac ( pola radnog vremena ).

 B ) Na određeno vrijeme do 15.07.2019. godine:

 1. nastavnik razredne nastave........................................... 5 izvršilaca;
 2. nastavnik razredne nastave...............................................2 izvršioca  ( NPP na hrvatskom jeziku );
 3. nastavnik likovne kulture.............................................. 1 izvršilac ( 10 časova sedmično );
 4. nastavnik njemačkog jezika i književnosti...................... . 1 izvršilac ( 10 časova sedmično );
 5. nastavnik tehničke kulture............................................ . 1 izvržilac ( 6 časova sedmično );
 6. nastavnik katoličkog vjeronauka..................................... 1 izvršilac ( 6 časova sedmično );
 7. nastavnik historije.......................................................... 1 izvršilac ( 4 časa sedmično )
 8. higijeničar PO Krstac..................................................... 1 izvršilac ( pola radnog vremena )
 9. higijeničar PO.Slatina .......................................................1 izvršilac ( pola radnog vremena )
 10. higijeničar PO Glogošnica................................................. 1 izvršilac ( puno radno vrijeme )
 11. nastavnik engleskog jezika i književnosti .......................... 1 izvršilac ( 18 časova sedmično )
 12. nastavnik hemije ............................................................. 1 izvršilac ( 8 časova sedmično )

C ) Na određeno vrijeme do povratka zaposlenika sa funkcije, a najdalje do 15.07.2019. godine

 1. pedagog ......................................................................... 1 izvršilac;
 2. bibliotekar ......................................................................1 izvršilac ( pola radnog vremena ).

      Potrebno je da kandidati za navedene pozicije pored općih uslova predviđenih Zakonom o radu i Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a ( punoljetstvo i državljanstvo),ispunjavaju i posebne uslove u pogledu stručne spreme predviđene Zakonom o osnovnom odgoju i obrazovanju HNK-a i Pravilnikom o radu škole (odgovarajuća stručna sprema prema radnom mjestu na koje se kandidat prijavljuje i položen stručni ispit) , što će dokazati sljedećim dokumentima:

( original ili ovjerena kopija )

 1. Prijava na konkurs sa kraćom biografijom- svojeručno potpisana,
 2. Diploma o završenoj školskoj spremi u skladu sa radnim mjestom na koje se kandidat prijavljuje,
 3. Uvjerenje o položenom stručnom ispitu – kandidati za radno mjesto pod tačkom A) br.3 i pod tačkom B broj 8,9 i 10 nisu obavezni dostaviti uvjerenje o položenom stručnom ispitu,
 4. Uvjerenje o državljanstvu ( ne starije od 6 mjeseci ),
 5. Izvod iz matične knjige rođenih-trajni.

    Kandidati koji  budu primljeni na navedene pozicije će prije zaključenja ugovora o radu dostaviti ljekarsko uvjerenje i uvjerenje da se ne vodi krivični postupak.

          Sa kandidatima koji budu ispunjavali uslove iz konkursa obaviti će se intervju o čemu će biti blagovremeno obavješteni. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja.

Prijave dostaviti neposredno ili poštom preporučeno na adresu :

 1. U. Osnovna škola „ Suljo Čilić“ Jablanica; Ul. Komune Vejle 28; 88 420 Jablanica ( sa naznakom prijava na konkurs za radno mjesto (navesti radno mjesto/mjesta za koje se konkuriše), za Školski odbor).

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

                                                                                                                Predsjednik  Školskog odbora 

 dipl.iur. Kovačević Nermin s.r

Kontakt forma

  •  Adresa:
   Komune Vejle br. 28
   88420 Jablanica
   Bosna i Hercegovina
  •   Broj Telefona / Fax:  036/752-801
  •   E-mail:  os.cilic@bih.net.ba

Google Karte

2.png4.png5.png3.png4.png0.png
Danas269
Jučer204
Sedmica1198
Mjesec2892
Ukupno245340

1
Online

Designed by Adis